ตลาดป่าไผ่สร้างสุข

จากกระแสรักษาสุขภาพกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องจากร่างการได้รับสารพิษจากอาหารที่ขายตามท้องตลาดเป็นเหตให้เกิดโรคต่างๆ ทำให้ผู้บริโภคตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ทำให้มีกลุ่มคนเริ่มที่จากปลูกผัก พืชหรือสร้างอาหารกินเอง แต่บางคนอาจไม่สะดวกมีข้อจำกัดหลายอย่าง จึงทำให้เกิดมีตลาดสีเขียว หรือตลาดที่ขายอาหาร พืชผัก ผลไม้มาจำหน่ายรวมกัน สร้างเป็นตลาดชุมชน เน้นความปลอดภัยของอาหาร และต้องมาจากธรรมชาติ อาจจะแปรรูปอาหารบ้าง หรืออาหารสดบ้าง

 

ตลาดสวนไผ่ขวัญใจ

เป็นตลาดสีเขียวแห่งหนึ่งของจังหวัดพัทลุง หลังจากที่ตลาดใต้โหนดเปิดมาก่อนและได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ผู้คนได้จะเข้าถึงอาหารปลอดสารพิษจากธรรมชาติ ได้อย่างสะดวก ช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปด้วย โดยเฉพาะในวันหยุด ถือว่าได้มาเที่ยวพักผ่อน ซื้ออาหารและของใช้ที่มาจากคนในพืั้นที่

 

ตลาดสวนไผ่สร้างสุข

คืออีกชื่อที่ใช้เรียกกัน เพื่อสื่อความหมายถึงร่างการที่ได้รับอาหารปลอดสารเคมี ช่วยทำให้ปลอดจากโรคต่างๆ รางกายแข็งแรงไม่มีโรคทำให้มีความสุข ภายในตลาดจะเห็นสวนไผ่ชนิดต่างๆมากมาย ต้นไผ่สองทางเดินทำให้ร่วมรื่นไม่ร้อน แะมีสินค้าจากต้นไผ่ ซื้อเอาไปบริโภคหรือเพาะปลูกได้ ยังมีโชนอื่นๆอีก มุมกิจกรรมของเด็กๆ มุมขายอาหาร มุมพักผ่อน มุมการแสดงศิลปพื้นถิ่น รวมถึงศูนย์การเรียนรู้ของสวนไผ่ขวัญใจ

 

ที่ตั้งของตลาดสวนไผ่

อยู่ในตัวอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เริ่มจากแยกโพธ์ทอง ถนนเอเชียสาร 41 เข้าแยกไปทางทิศเหนือตรงไปตัวอำเภอ ตลาดอยู่ไม่ห่างจากโรงพยาบาลควนขนุน ประมาณ 500 เมตร บนเนื้อที่สวนไผ่ประ 30 ไร่ การเดินทางสะดวกมาก ตลาดสวนไผ่จะเปิดเฉพาะวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. สำหรับท่านที่ต้องการไปเดินเที่ยว ชม ชิม ช๊อพ ท่ามกลางบรรยากาศสวนไผ่ธรรมชาติ การมาเที่ยวตลาดสีเขียวทุกท่านควรช่วยกันรักษาความสะอาด ควรนำถุงผ้าแทนถุงพลาสติก จะได้ช่วยรักษาธรรมชาติได้เยอะ อาหารและเครื่องใช้ที่มาจำหน่ายจะใชัวัสดุจากธรรมชาติทั้งหมด และยังมีบริการทิ้งขยะให้ด้วย

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *